مؤسسات و بیمه های طرف قرارداد

 
 
 
مؤسسات و بیمه های طرف قرارداد:
 
سازمان بیمه خدمات درمانی
سازمان تأمین اجتماعی
کمیته امداد امام خمینی (ره)
نیروهای مسلح
شرکت نفت
بیمه دانا
بیمه ایران
مجتمع فولاد مبارکه
بانک صادرات