مشاور تغذیه و رژیم درمانی

فعالیت های درمانی و خدمات رسانی به مراجعین در قالب انجام رژیم درمانی جهت پیشگیری اولیه و همچنین درمان بیماری کبد چرب انجام گرفته است. رژیم درمانی بعنوان یکی از اصلی ترین وظایف واحد تغذیه مورد توجه بوده است. از آنجایی که رژیم یکی از پایه های اصلی درمان و پیشگیری بیماری کبد چرب بشمار می رود و با توجه به طرح های تحقیقاتی انجام شده و نتایج بدست آمده در سالیان اخیر در نحوه تغذیه مردم تغییرات نامطلوبی صورت گرفته که منجر به این بیماری شده است و این مرکز تلاش خود را در جهت تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و اشاعه فرهنگ صحیح تغذیه در جامعه متمرکز نموده است.
 
فعالیتهای آموزشی به منظور افزایش سطح آگاهی های عمومی و کمک به پیشگیری از این بیماریها. یکی از فعالیتهای اصلی واحد تغذیه تهیه و انتشار مواد کمک آموزشی از جمله کتاب، بروشور، پمفلت و پوستر های آموزشی برای آموزش عموم جامعه و دستیابی به اهداف واحد می باشد. همچنین این واحد در ارائه آموزش های شغلی و تخصصی به دانشجویان رشته تغذیه و فارغ التحصیلان رشته های مختلف فعالیت می نمایند