معرفی اعضای علمی مرکز

 

پیمان اديبي

تخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

payman.adibi@gmail.com

احمد اسماعیل‌زاده

دکتراي رشته علوم تغذيه

esmaillzadeh@hlth.mui.ac.ir

بیژن ايرج

تخصص داخلی و فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین

bijaniraj@gmail.com

حمید توكلي

تخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

h_tavakoli@med.mui.ac.ir

 

مهسا خدادوستان

تخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

mkhodadoostan@yahoo.com

سید علی سجادي  

دکترای پزشکی

dr.alisajadi@yahoo.com

غلامرضا عسگري (رئیس مرکز)

دکتراي تخصصی رشته علوم تغذيه

askari@mui.ac.ir

 

الهام فقيه ايماني

تخصص داخلی و فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین

efimani@yahoo.com

 

آوات فيضي

دکترای آمار حیاتی

awat_feizi@hotmail.com