معرفی مرکز

با توجه به افزایش شیوع بیماری کبد چرب در جامعه، مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک کبد تلاش خود را جهت کنترل بیماری و انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در این زمینه معطوف کرده است. همچنین این مرکز اقدامات گسترده‌ای در راستای درمان بیماران کبد چرب، آموزش شیوه زندگی سالم و همچنین آموزش تغذیه صحیح و ارائه راهکارهای مناسب درمانی به انجام می‌رساند.